July 20, 2019

กองทัพบกจัดซื้อรถยานเกราะสไตรค์เกอร์

กองทัพบกกำลังปรับปรุงโครงสร้างและเสริมสร้างหน่วยกำลังรบของกองทัพบกเพื่อใช้เป็นหน่วยต้นแบบในอนาคตโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างหน่วยกำลังรบระดับกรมให้เป็นหน่วยที่มีความกะทัดรัดทันสมัยและมีประสิทธิภาพการจัดกองทัพดังกล่าวจะศึกษารูปแบบจากการจัดหน่วยแบบกองพลน้อยของสหรัฐฯ ออสเตรเลียโดยนำไปประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับกองทัพบก

ซึ่งการจัดการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยกำลังพลและยุทโธปกรณ์ควบคู่กับการพิจารณาจัดหายานเกราะที่เหมาะสม เข้าประจำการ ซึ่งขณะนี้ทางกองทัพบกกำลังจัดหายานเกราะล้อยาง “สไตรค์เกอร์” จากประเทศสหรัฐฯเข้าประจำการ สำหรับแผนการจัดซื้อยานเกราะล้อยาง “สไตรค์เกอร์”ทางกองทัพบกได้อนุมัติจัดหายานเกราะล้อยาง รุ่น M1126 STRYKER จากที่สหรัฐมีสำรองไว้ 37 คัน คันละประมาณ 80 ล้านบาท เป็นโครงการซื้อความช่วยเหลือทางทหารแบบ FMS โดยตรงกับสหรัฐฯ

Ecommerce WordPress Theme By ThemesEye Powered By WordPress