October 27, 2018

การเสนองบประมาณที่หนักหน่วงในการใช้จ่ายหนี้

การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ Moody’s ตัดเกรดตราสารหนี้ของอิตาลีลงมาที่ Baa3 จาก Baa2 ขณะที่การกำหนดแนวโน้มที่ “Stable” มีความเป็นไปได้ที่ทางเจ้าหน้าที่การเงินของประเทศต่างๆได้เตือนถึงทางเลือกทางเศรษฐกิจของอิตาลี โดยการเสนองบประมาณที่หนักหน่วงในการใช้จ่ายหนี้ที่เป็นเชื้อเพลิงประเทศเริ่มปะทะกันทั้งกับคณะกรรมาธิการยุโรปและกับตลาด

นักวิเคราะห์ Fidelity International Andrea Iannelli และ Alberto Chiandetti กล่าว”ไม่มีความเชื่อมั่นในการคาดการณ์ของอิตาลีว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตในอัตราร้อยละ 1.5 หรือว่าเส้นทางหนี้ปัจจุบันมีความยั่งยืนทางการเงินและทางการเงิน”S & P กล่าวว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมองเป็นทรงตัวได้หากการฟื้นตัวกลับมามีเสถียรภาพ

Ecommerce WordPress Theme By ThemesEye Powered By WordPress