November 16, 2018

บริษัทประกันภัยจะนำเสนอบริการของตนในงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรกว่า 100 แห่งเพื่อเข้าร่วมงาน SET in the City ในปีนี้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัท หลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ลงทุนและ บริษัทประกันภัยจะนำเสนอบริการของตนในงาน ได้เปิดตัวพอร์ตการลงทุนภายใต้แนวคิด Total Wealth Solution ประกอบด้วยหุ้นกองทุนรวมตราสารอนุพันธ์และกรมธรรม์ประกันภัย

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ TFEX Gold Online Futures ในงานนี้ ในส่วนของเงินทุนระยะยาวที่เสนอ ซึ่งโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีของ LTFs จะสิ้นสุดในปีหน้านายสมคิดกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาข้อเสนอในรายละเอียดและปรับปรุงเพื่อให้โอกาสทั้งเยาวชนและเด็ก เพื่อรักษาความปลอดภัยในระยะยาว กระทรวงการคลังจะแจ้งให้เราทราบว่าจะทบทวนหรือปรับปรุงหรือไม่เราจะไม่รีบเร่งเรื่องนี้เนื่องจากสิทธิพิเศษจะหมดอายุในปีพ. ศ. 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2017 - Ecommerce WordPress Theme